Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) informuje, iż otwarcie ofert dla postępowania na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ?Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” oraz ?Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka? zostało przesunięte na 3 sierpnia br. Wcześniej spółka dwa razy wydłużała  ten termin (z 10 na 17 lipca oraz z 17 na 19 lipca). Kolejne przesunięcie terminu wynika z dużego zainteresowania postępowaniem przetargowym wśród potencjalnych Oferentów, którzy nadesłali ok. 500 zapytań dotyczących przetargu oraz z konieczności udzielenia odpowiedzi na te pytania, a co za tym idzie –  dania dodatkowego czasu zainteresowanym podmiotom na przygotowanie jak najpełniejszej oferty, dokładnie odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego. Pozwoli to na optymalizację procedury przetargowej.

Zgodnie z PZP Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania zadane do połowy terminu składania ofert. Szanując jednak potencjalnych Oferentów i mając na uwadze konieczność przygotowania porównywalnych i kompletnych ofert Spółka uznała, że w celu zwiększenia transparentności i jakości przeprowadzonego postępowania przetargowego udzielane będą również odpowiedzi na pytania zadane po ustawowym terminie.

Takie działanie jest również w pełni zgodne z aktualnymi zaleceniami instytucji pośredniczących w dofinansowaniu UE (w przypadku tego przetargu: Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie). Niedochowanie powyższych reguł i wytycznych może grozić korektą dofinansowania.

Dla przypomnienia: przedmiot zamówienia stanowi inwestycja polegająca na kompleksowej budowie trasy tramwajowej wraz z budową układu drogowego, infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz zagospodarowaniem terenu i małą architekturą, w formule ?projektuj ? buduj?. Szczegóły postępowania przetargowego dostępne są w tym miejscu.

.