DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.tramwajnanaramowice.pl, która jest obsługiwana przez spółkę PIM.

Data publikacji strony internetowej: 20.09.2015

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Teksty równane są do lewej strony.
  • Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy sekretariat@pim.poznan.pl lub dzwoniąc do nas: + 48 61 884 20 10.
  • W większości filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji. Z reguły filmy przygotowywane przez spółkę PIM mają wkomponowane w poszczególne ujęcia napisy, które skrótowo nawiązują do przedstawianych obrazów.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie planuje w miarę możliwości wprowadzać nowe rozwiązania i poprawiać obecne, by zamieszczane materiały były dostępne dla wszystkich użytkowników.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w dniu 05.11.2021.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Dolata. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 512 956 039, mail: sekretariat@pim.poznan.pl.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie skarg na brak zapewnienia dostępności można składać także drogą elektroniczną: sekretariat@pim.poznan.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Siedziba spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie znajduje się w budynku Kupca Poznańskiego, pod adresem pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań. Biuro spółki mieści się na 4 piętrze, na które można wjechać windą oznaczoną literą D, znajdującą się przy wejściu do budynku od ul. Podgórnej. W windzie numery pięter są oznaczone w alfabecie Braille?a.