Na czas budowy nowej trasy tramwajowej na Naramowice wraz z bezkolizyjnym węzłem Lechicka/Naramowicka planowane są objazdy. W piątek 17 kwietnia rozpoczną się prace przygotowujące układ komunikacyjny do zasadniczej zmiany organizacji ruchu. Powstaną tymczasowe przejazdy oraz buspasy, które usprawnią komunikację w tej części Poznania w czasie głównych prac budowlanych.

– Zaczniemy od przygotowania rejonu ul. Lechickiej i Naramowickiej, gdzie po ustaleniach z jednostkami miejskimi, zaplanowaliśmy tymczasowy układ drogowy składający się m.in. z dwóch przejazdów o charakterze przejściowym na czas budowy. To skrzyżowanie jest bardzo istotne dla kierowców i w związku z wagą dla całej sieci transportowej w mieście, nie chcemy go całkowicie zamykać podczas budowy. Tymczasowy układ pozwoli na docelowe wyłączenie z ruchu centralnej części skrzyżowania, co finalnie umożliwi prowadzenie prac konstrukcyjnych pod obiekty inżynieryjne. Pierwszy łącznik budować będziemy od piątku 17 kwietnia przy stacji paliw Lotos. Drugi układ powstanie w ciągu ul. Lechickiej w relacji wschód ? zachód ? zapowiada Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. W miejscu obecnego, klasycznego skrzyżowania ul. Lechickiej i Naramowickiej, powstanie węzeł drogowy z wiaduktem, którym tramwaj bezkolizyjnie pojedzie nad ul. Lechicką.

Rozpoczynające się 17 kwietnia roboty przy stacji paliw Lotos dotyczą północno-zachodniego rejonu skrzyżowania. Planowana tam droga tymczasowa wzdłuż stacji połączy ul. Lechicką z ul. Naramowicką. Budowa ta nie będzie powodowała znaczących utrudnień komunikacyjnych oraz zmiany organizacji ruchu.

W dalszej kolejności wykonawca wybuduje przejazd w ciągu ul. Lechickiej, który będzie stanowił połączenie zachodniego (od strony os. Kosmonautów) i wschodniego (od Wilczego Młyna) wlotu skrzyżowania. Na czas realizacji prac przygotowawczych w rejonie skrzyżowania konieczne będzie czasowe wyłączenie prawoskrętu z ul. Naramowickiej od strony centrum w ul. Lechicką w kierunku mostu Lecha, wyłączenie chodnika wzdłuż wschodniej strony ul. Naramowickiej oraz zawężenie prawoskrętu z ul. Lechickiej w Naramowicką – czyli od Murawy w stronę centrum. Utrudnienia będą związane z poszczególnymi etapami prac, o których będziemy informować.

Poza tymczasowymi przejazdami planowane jest również poszerzenie jezdni ul. Lechickiej pomiędzy ul. Murawa a wjazdem na stację paliw. Dzięki tym pracom wydzielona zostanie infrastruktura pod obsługę autobusów komunikacji miejskiej.

W trakcie prac budowlanych transport zbiorowy będzie uprzywilejowany, dlatego na Naramowicach i Winogradach poruszanie się autobusów ułatwią buspasy. Wytyczone zostaną przed zasadniczymi pracami budowlanymi i zmianami w organizacji ruchu. Planowane są nie tylko na trasach bezpośrednich objazdów, ale także na ulicach oddalonych od inwestycji – ich zadaniem będzie usprawnienie przejazdu linii służących jako alternatywny dojazd. Celem uprzywilejowania komunikacji zbiorowej jest zachęcenie jak największej liczby kierowców do zrezygnowania z podróży samochodem.  

Budowa tymczasowych przejazdów i planowanie systemu buspasów to nie jedyne działania związane z tramwajem na Naramowice. W rejonie skrzyżowania ul. Lechickiej i Naramowickiej kontynuowane są prace archeologiczne, podobnie jak przy ul. Sarmackiej. Teren inwestycji jest także sprawdzany przez saperów, wyburzono również większość budynków kolidujących z planowaną trasą i drogami.

 Nowa trasa tramwajowa zostanie wyprowadzona z przebudowanej już pętli Wilczak, a zakończy się przy ul. Błażeja na Naramowicach. Aktualnie trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID). O zasadniczej zmianie organizacji ruchu w rejonie ul. Naramowickiej na czas budowy trasy tramwajowej i węzła Lechicka/Naramowicka oraz o lokalizacji planowanych buspasów będziemy informować z wyprzedzeniem.