Ul. Naramowicka 149

Nieruchomość stanowi własność Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Naramowice. Miasto nabędzie budynek (12 lokali) od Spółdzielni po wyprowadzeniu najemców Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W tej chwili zajętych jest jeszcze 8 lokali.

Ul. Naramowicka 149a

W budynku przy Naramowickiej 149a znajduje się 12 mieszkań, w tym 9 było własnością osób indywidualnych (są już przejęte lub będą przejęte przez Miasto Poznań w najbliższych dniach), a 3 lokale mieszkalne stanowią własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i są wynajmowane. Miasto Poznań czeka na ostateczne informacje na temat statusu mieszkań należących do KOWR.

Ul. Sarmacka 1

Do końca lipca Miasto Poznań zostanie właścicielem wszystkich 4 mieszkań w tym budynku.

Ul. Bolka 6

Umowa kupna nieruchomości zostanie podpisana po zebraniu przez Sprzedającego kompletu dokumentów.

Ul. Jasna Rola 16

Miasto Poznań planuje zawrzeć akt notarialny z właścicielem 12.07.2018 r. i przejąć budynek do 12.08.2018 r.

Ul. Czarna Rola 4

Trwają negocjacje z właścicielem nt. zamiany nieruchomości. Grunt zamienny należący obecnie do Miasta Poznań został już wytypowany. Strony są w trakcie ustalania szczegółów transakcji.

Teren SM Naramowice ? obiekty użytkowe

Prawo własności wydzielonego terenu przeszło z mocy prawa (art. 98 UGN) na rzecz Miasta Poznania. Obecnie trwają czynności związane z wpisem w księdze wieczystej Miasta Poznania jako właściciela. Miasto wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z umów najmu/dzierżawy (garaże, kioski) ? umowy z najemcami/dzierżawcami zostaną podpisane na około 12 miesięcy z terminem wcześniejszego ich wypowiedzenia. Odszkodowanie zostanie ustalone w rokowaniach na podstawie operatu szacunkowego. Szacunkowa wartość to 1,8 mln zł

Teren niezabudowany przy ul. Jasna Rola

Nieruchomość została już przejęta przez Miasto Poznań.

Park Kosynierów

Przewidywany termin zawarcia umowy notarialnej kupna przez Miasto Poznań części Parku niezbędnej do budowy trasy tramwaju, to lipiec br.