Rusza przetarg na budowę trasy tramwajowej na Naramowice i towarzyszącego układu drogowego. Roboty budowlane, zgodnie z założeniami, powinny zakończyć się do końca roku 2021, a uruchomienie tramwaju planowane jest na wiosnę 2022 roku.

Na pętli Wilczak obecnie kończy się istniejąca linia tramwajowa, a za niecałe cztery lata będzie tu początek nowej trasy tramwajowej na Naramowice. To jest najważniejsza, i długo wyczekiwana przez mieszkańców, inwestycja w północnej części miasta – mówił podczas spotkania z prasą Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania.

Przedmiotem zamówienia jest budowa trasy tramwajowej wraz z układem drogowym, infrastrukturą podziemną i naziemną oraz zagospodarowanie terenu i postawienie małej architektury. Inwestycja ma być prowadzona w formule „projektuj – buduj” co oznacza, że wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia projektu budowlanego, projektów wykonawczych, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń i pozwoleń oraz do wykonania wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem Planu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków w nim zawartych.  W ciągu 4 lat powstanie trasa tramwajowa, wraz z budową (lub przebudową) układu drogowego w rejonie ul. Naramowickiej, od skrzyżowania z ul. Słowiańską/Szelągowską/Wilczak do ul. Błażeja. W rejonie skrzyżowania ul. Naramowickiej z ul. Lechicką (droga krajowa nr 92) – wybudowany zostanie węzeł drogowy „Naramowicka” wraz z wiaduktem dla tramwajów.

Po analizach i doświadczeniach z przeszłości, gdy przedsięwzięcia nie mieściły się w zakładanych budżetach, a terminy były wielokrotnie przesuwane, uważamy, że najważniejsze jest dobre przygotowanie inwestycji – dodaje Jacek Jaśkowiak. Zgodnie z taką koncepcją, przed rozpisaniem przetargu Poznańskie Inwestycje Miejskie zrealizowały więc szereg czynności przygotowawczych o charakterze przedprojektowym i koncepcyjnym oraz wiele działań w terenie. Do najważniejszych należą: przygotowanie koncepcji technicznej tramwaju na Naramowice, inwentaryzacja drzew i krzewów, aktualizacja mapy zasadniczej wraz ze skanowaniem terenu pod kątem występowania niezinwentaryzowanych elementów, czy też koncepcyjna analiza możliwości zasilania trasy tramwajowej. Do tej pory spółka PIM przeprowadziła już także wycinkę części drzew wraz z analizą ornitologiczną w rejonie docelowego skrzyżowania dwupoziomowego na ul. Lechickiej i Naramowickiej. Działania te ułatwią i usprawnią prace, projektowane jak i budowlane.

Ogłaszamy przetarg i podajemy podział na pięć odcinków. Oczekujemy od wykonawcy, że wyceni każdy z nich i poda terminy realizacji, które znajdą się w harmonogramie i umowie. My nie będziemy narzucać kolejności. Ważne jest, żeby wykonawca do końca 2021 roku zakończył realizację, by były dopełnione wszelkie formalności, jak dopuszczenie do użytkowania i ruchu oraz, aby przed końcem pierwszego kwartału 2022, linia tramwajowa wraz z układem drogowym mogły normalnie funkcjonować – wyjaśnia Paweł Śledziejowski, prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wykonawca będzie mógł dobrać najbardziej optymalną kolejność projektowanych i realizowanych odcinków w taki sposób, aby sukcesywnie uruchamiać nowy układ komunikacyjny na Naramowicach, szczególnie w zakresie komunikacji tramwajowej. Zadeklarowanie skrócenia terminów wykonania zamówienia będzie premiowane dodatkowymi punktami – 20% całości oceny. W 60 procentach o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena. Pozostałe 20 procent podzielone zostało na: 15% – okres gwarancji i rękojmi za wady i 5% – dodatkowe doświadczenie kierownika budowy.

Odcinki inwestycji

  • odcinek I – pętla Wilczak;
  • odcinek II – przebudowa układu drogowego ul. Naramowickiej wraz z budową trasy tramwajowej od ul. Szelągowska/Słowiańska do „Węzła Naramowicka”;
  • odcinek III – „Węzeł Naramowicka” budowa dwupoziomowego skrzyżowania ul. Lechicka/ Naramowicka wraz z budową trasy tramwajowej na wiadukcie oraz dobudową drugiej nitki kolektora przy ul. Serbskiej;
  • odcinek IV – ul. Nowa Naramowicka wraz z trasą tramwajową od „Węzła Naramowicka” do ul. Łużyckiej oraz z systemem podczyszczania na kanale Naramowickim;
  • odcinek V – ul. Nowa Naramowicka wraz z trasą tramwajową od ul. Łużyckiej do ul. Błażeja oraz odcinkiem ul. Nowa Stoińskiego od ul. Jasna Rola do ul. Naramowicka.

Trzy dodatkowe części inwestycji to: budowa stacji prostownikowych wraz z zasilaniem, wyburzenia obiektów kubaturowych oraz stworzenie sieci dla Aquanet S.A..

Terminy przetargowe

Zainteresowane firmy budowlane powinny złożyć oferty do 10 lipca. Wykonawca powinien być znany około miesiąca później – zależy to od ilości chętnych i ewentualnych procedur odwoławczych. Jesienią wybrany podmiot będzie mógł rozpocząć prace związane z budową trasy tramwajowej.

Przebieg nowej trasy tramwajowej

Na pętli Wilczak zostanie przebudowana istniejąca infrastruktura torowa i sieć trakcyjna. Powstaną też nowe perony, chodniki oraz fragment ul. Przełajowej. Od pętli do ul. Lechickiej tramwaj pojedzie po zachodniej stronie ul. Naramowickiej. Na skrzyżowaniu ulic Naramowickiej i Lechickiej wybudowane zostanie bezkolizyjne skrzyżowanie i wiadukt tramwajowy. Dalej, w kierunku ul. Błażeja, trasa tramwajowa poprowadzona będzie wzdłuż zachodniej strony nowoprojektowanej ul. Nowa Naramowicka.

Oprócz trasy tramwaju wybudowany będzie nowy układ drogowy, a istniejący zostanie przebudowany. W związku z włączeniem tramwaju zmieni się skrzyżowanie ulic Słowiańska/ Naramowicka/Wilczak/Szelągowska, a na tej ostatniej powstanie buspas. Istniejąca nawierzchnia ulicy Naramowickiej – od ul. Słowiańskiej do ul. Serbskiej – zostanie wyremontowana. Również kolejne skrzyżowanie, ulic Naramowickiej i Serbskiej, zostanie zmodernizowane, a kompleksowej przebudowie poddana będzie ul. Naramowicka od ul. Serbska do węzła „Naramowicka” wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Czarna Rola, Włodarską i Ziarnistą.

Obecne skrzyżowanie ulic Naramowickiej z Lechicką zostanie zastąpione dwupoziomowym węzłem drogowym „Naramowicka”. Przy okazji przebudowane zostaną również skrzyżowania ulic Lechicka/Murawa oraz Naramowicka/Dworska. Od „węzła Naramowicka” do ul. Błażeja powstanie ul. Nowa Naramowicka. Będzie ona zlokalizowana na zachód od obecnej ul. Naramowickiej. Na tym odcinku wybudowane zostaną również skrzyżowania
z ulicami: Sarmacka/Karpia, Łużycka, Błażeja oraz odcinek ul. Nowa Stoińskiego – od ul. Jasna Rola do Naramowickiej.

Całość uzupełni wykonanie nowego zagospodarowania terenu związanego z infrastrukturą pasażerską oraz trawników, zieleni niskiej, wysokiej, małej architektury oraz infrastruktury pieszo-rowerowej.

Finansowanie

Inwestycja realizowana jest w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu” zawartej 8 maja 2017 roku oraz umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” zawartej 28 grudnia 2017 roku. Miasto Poznań uzyskało na te inwestycje ponad 155 mln zł dofinansowania.