W decyzji wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu dokładnie określono rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

– Linia tramwajowa be?dzie przebiegac? od pe?tli tramwajowej Wilczak do przystanku kon?cowego, zaplanowanego przed skrzyz?owaniem ul. Nowej Naramowicka z ul. Błaz?eja, i be?dzie miała długos?c? 3 258 metrów. Linie? projektuje sie? jako dwutorowa?, ale przed kon?cem odcinka z układu wyodre?bniony zostanie dodatkowy, trzeci tor – informuje w decyzji Jolanta Ratajczak, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Przedsie?wzie?cie obejmuje równiez? budowe? i przebudowe? układu drogowego o całkowitej długos?ci ok. 7 359 m. Prace obejmą ul. Nowa Naramowicka, ul. Nowa Stoin?skiego, ul. Lechicką, rondo w rejonie ulic Lechicka – Naramowicka, a także ulice Nowa Błaz?eja, Hawelan?ską, Włodarską, Nową Boz?ydara, Serbską, Czarna Rola, Naramowicką, Dworską, Sarmacką, Łuz?ycką, Murawa, Błaz?eja oraz ul. Szela?gowską.

 

W cia?gu planowanej ul. Nowa Naramowicka planuje sie? budowe? pie?ciu obiektów inz?ynierskich:

  • wiaduktu tramwajowego nad ul. Lechicka?,
  • wiaduktu drogowego w miejscu skrzyz?owania z ulica? Nowa Błaz?eja,
  • wiaduktu kolejowego w cia?gu linii kolejowej Zieliniec – Kiekrz,
  • przepustu w cia?gu Róz?anego Potoku oraz murów oporowych.

– Aby ograniczyc? oddziaływanie akustyczne przedsie?wzie?cia w decyzji nałoz?ono na inwestora m.in. obowia?zek zastosowania nawierzchni o zmniejszonej emisji hałasu, wykonania torowiska w technologii szyn bezstykowych, amortyzowanych z wkładkami przyszynowymi – antywibracyjnymi i wyciszaja?cymi. W miare? moz?liwos?ci technicznych i konstrukcyjnych ma zostać wykonana nawierzchnia tzw. torowiska zielonego – informuje RDOŚ w komunikacie.

Dodatkowo inwestor został zobowia?zany do przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w pierwszym roku po zakończeniu inwestycji. Ma ona zweryfikować ustalenia dotycza?ce przewidywanego wpływu inwestycji na s?rodowisko, a także sprawdzić czy zaplanowane w decyzji działania zapobiegawcze przyniosły oczekiwany skutek.

Jak informują przedstawiciele spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) całość prac projektowych tej inwestycji powinna zakończyć się w lipcu przyszłego roku. Do tej pory  m.in. uzgodniono koncepcję techniczną, wykonano studium wykonalności projektu i złożono je wraz z pełną dokumentacją aplikacyjną do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Trwają przygotowania specyfikacji przetargowej na wybór wykonawcy projektu budowlanego.

Budowę planujemy rozpocząć w sierpniu przyszłego roku, a zakończenie prac budowlanych ma nastąpić do końca roku 2021. W I kwartale 2022 roku nastąpią odbiory końcowe i przekazanie trasy do eksploatacji – wyjaśniał w maju, podczas spotkania z mieszkańcami Radojewa i Moraska, Paweł Śledziejowski, prezes PIM.

Jacek Łakomy/Biuro Prasowe UMP