Rozpoczęte w grudniu ubiegłego roku na pętli Wilczak prace związane z budową linii tramwajowej do Naramowic, przebiegają zgodnie z podpisaną umową i założonym harmonogramem. Do tej pory zrealizowano wszystkie zadania, które nie wymagały dodatkowych uzgodnień: przygotowany i ogrodzony został plac budowy, wycięto drzewa i krzewy, które z czasem zostaną zastąpione nasadzeniami kompensacyjnymi. Dla bezpiecznego przeprowadzenia robót przygotowawczych i wycinki niezbędne było wstrzymanie ruchu tramwajowego na pętlę Wilczak oraz ogrodzenie terenu budowy, za który (od dnia przekazania placu budowy) odpowiedzialny jest wykonawca robót.

Przed rozpoczęciem rozbiórki torowiska i trakcji na pętli wykonawca (konsorcjum firm Gülermak oraz Mosty Łódź S.A.) musi uzyskać szereg niezbędnych, formalnych uzgodnień, o które mógł wystąpić dopiero po podpisaniu umowy i przejęciu placu budowy. Są wśród nich m.in. zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu, zgoda na zajęcie pasa drogowego oraz przygotowanie umów z gestorami na przebudowę sieci energetycznych i sanitarnych. Natychmiast po uzgodnieniu i uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów ruszą roboty rozbiórkowe elementów istniejącej pętli tramwajowej. Równolegle z uzgodnieniami formalnymi wykonawca uszczegóławia projekt budowlany poprzez projekt wykonawczy.

Kolejnym etapem realizacji prac, już po zatwierdzeniu projektu wykonawczego, będą roboty konstrukcyjne i instalacyjne. Rozpoczną się one niezwłocznie po robotach rozbiórkowych lub jeszcze równolegle z nimi.

Schemat z zaznaczeniem lokalizacji bieżących prac przy budowie TnN.